Позив за јавну набавку

 

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ТРЕБИЊЕ Трг палих бораца 1.
89101, Требиње, РС-БиХ
Тел: 0038770311555
email: kulturnicentartrebinje@gmail.com

 

 

Број: 50-04/18

Датум: 01.02.2018.

 

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

ЗА УСЛУГЕ КОРИШТЕЊА КИНЕМАТОГРАФСКИХ ФИЛМОВА

 

1) Назив уговорног органа:

ЈУ „Културни центар“Требиње

Трг палих бораца, 1,

89101 Требиње

 

2) Опис предмета набавки и техничке спецификације:

 

Набавка услуга у вези искориштавања аудиовизуалних дјела (у даљем тексту „филмска копија“)  у ЈУ „Културни центар“ Требиње, филмове за које је ДИСТРИБУТЕР претходно стекао права на наведени облик искориштавања.

Ознака и назив из ЈРЈН:

а) Услуге кориштења кинематографских филмова за приказивање- Шифра: 92130000-1

Предмет набавке обухвата око 120 наслова филмова, различитих жанрова у зависности од понуде, у току једне календарске године,.

„Филм“ –  означава сваки играни филм за који је дата лиценца за приказивање.

   3) Период за који се закључује уговор:

До 31.12. 2021. г.

4) Критеријум за избор понуде у складу са чланом 64. Закона:

Најнижа цијена технички задовољавајуће понуде.

 

5) Услови и захтјеви које понуђачи требају испунити:

  • Да је регистрован за услуге дистрибуције аудиовизуелних дијела.

Доказ (документ) о регистрацији у релевантном професионалном или трговачком регистру у земљи у којој је понуђач основао фирму, а којом се доказује његово право да се професионално бави одређеном дјелатношћу која је предмет јавне набавке (Рјешење о упису у судски регистар или други еквивалентни документ – оригинал или овјерена копија.

 

  • Да је стекао право на искориштовање аудиовизуелних дијела.

Доказ (документ) из ког је видљиво да лице има право на искориштавање аудиовизуелних дјела.- оригинал или овјерена копија.

 

6) Период важења понуде:

До 31.12.2019.г.

 

7) Начин достављања понуде:

Путем факса или електронски

 

Понуду је понуђач дужан попунити, потписати и овјерити са цијенама без урачунатог ПДВ-а, посебно исказаним ПДВ-ом и укупном цијеном са урачунатим ПДВ-ом изражено у КМ.

Приликом достављања понуде, приложити копије доказа  о испуњености услова из тачке 5) овог захтјева.

Лица са којима се закључи уговор ће доставити овјерне копије тражених докумената.

 

8) Адреса на коју се понуда доставља:

ЈУ „КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ТРЕБИЊЕ“

Ул. Трг палих бораца, 1

89101 ТРЕБИЊЕ

E-mail: ktcpravnasluzba@gmail.com

Телефон: 00387 070 311 555

Тел/факс: 00387 070 311 555

9) Да ли се уговор за услуге закључује за једнократно извршење одређене услуге или на период који не може бити дужи од три године:

 

Уговори ће се закључивати једнократно, по потреби, у периоду до 31.12.2021. г.

Рачун или фактура ће се сматрати закљученим уговором у случају да вриједност услуге не прелази износ за који се не треба закључивати уговор, а који је дефинисан у Правилнику о директном споразуму.

У случају значајних измјена у цијени и количини које настану у уговорном  периоду  у вези са овом  набавком, Уговорни орган ће у наредом буџетском периоду покренути нову  набавку услуга.

 

10) Крајњи рок за доставу понуда ( датум, мјесто и вријеме):

16.02.2018. до 12 часова

 

ЈУ „КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ТРЕБИЊЕ“

ТРЕБИЊЕ

Ул. Трг палих бораца, 1

89101 Требиње

E-mail: ktcpravnasluzba@gmail.com

Телефон: 00387 070 311 555

Tel/faks: 00387 070 311 555

 

11) Уговорни орган формира комисију која ће по пријему сваке понуде исту евалуирати и предложити закључење уговора или одбијање понуде, зависно од кавлитета приспјеле понуде и расположивости буџетских средстава.

 

12) Контакт особа: Дејан Бодирога,

Број телефона; 00387 070 311 555;