Poziv za javnu nabavku

 

KULTURNI CENTAR TREBINJE Trg palih boraca 1.
89101, Trebinje, RS-BiH
Tel: 0038770311555
email: kulturnicentartrebinje@gmail.com

 

 

Broj: 50-04/18

Datum: 01.02.2018.

 

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

ZA USLUGE KORIŠTENJA KINEMATOGRAFSKIH FILMOVA

 

1) Naziv ugovornog organa:

JU „Kulturni centar“Trebinje

Trg palih boraca, 1,

89101 Trebinje

 

2) Opis predmeta nabavki i tehničke specifikacije:

 

Nabavka usluga u vezi iskorištavanja audiovizualnih djela (u daljem tekstu „filmska kopija“)  u JU „Kulturni centar“ Trebinje, filmove za koje je DISTRIBUTER prethodno stekao prava na navedeni oblik iskorištavanja.

Oznaka i naziv iz JRJN:

a) Usluge korištenja kinematografskih filmova za prikazivanje- Šifra: 92130000-1

Predmet nabavke obuhvata oko 120 naslova filmova, različitih žanrova u zavisnosti od ponude, u toku jedne kalendarske godine,.

„Film“ –  označava svaki igrani film za koji je data licenca za prikazivanje.

   3) Period za koji se zaključuje ugovor:

Do 31.12. 2021. g.

4) Kriterijum za izbor ponude u skladu sa članom 64. Zakona:

Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude.

 

5) Uslovi i zahtjevi koje ponuđači trebaju ispuniti:

  • Da je registrovan za usluge distribucije audiovizuelnih dijela.

Dokaz (dokument) o registraciji u relevantnom profesionalnom ili trgovačkom registru u zemlji u kojoj je ponuđač osnovao firmu, a kojom se dokazuje njegovo pravo da se profesionalno bavi određenom djelatnošću koja je predmet javne nabavke (Rješenje o upisu u sudski registar ili drugi ekvivalentni dokument – original ili ovjerena kopija.

 

  • Da je stekao pravo na iskorištovanje audiovizuelnih dijela.

Dokaz (dokument) iz kog je vidljivo da lice ima pravo na iskorištavanje audiovizuelnih djela.- original ili ovjerena kopija.

 

6) Period važenja ponude:

Do 31.12.2019.g.

 

7) Način dostavljanja ponude:

Putem faksa ili elektronski

 

Ponudu je ponuđač dužan popuniti, potpisati i ovjeriti sa cijenama bez uračunatog PDV-a, posebno iskazanim PDV-om i ukupnom cijenom sa uračunatim PDV-om izraženo u KM.

Prilikom dostavljanja ponude, priložiti kopije dokaza  o ispunjenosti uslova iz tačke 5) ovog zahtjeva.

Lica sa kojima se zaključi ugovor će dostaviti ovjerne kopije traženih dokumenata.

 

8) Adresa na koju se ponuda dostavlja:

JU „KULTURNI CENTAR TREBINJE“

Ul. Trg palih boraca, 1

89101 TREBINJE

E-mail: ktcpravnasluzba@gmail.com

Telefon: 00387 070 311 555

Tel/faks: 00387 070 311 555

9) Da li se ugovor za usluge zaključuje za jednokratno izvršenje određene usluge ili na period koji ne može biti duži od tri godine:

 

Ugovori će se zaključivati jednokratno, po potrebi, u periodu do 31.12.2021. g.

Račun ili faktura će se smatrati zaključenim ugovorom u slučaju da vrijednost usluge ne prelazi iznos za koji se ne treba zaključivati ugovor, a koji je definisan u Pravilniku o direktnom sporazumu.

U slučaju značajnih izmjena u cijeni i količini koje nastanu u ugovornom  periodu  u vezi sa ovom  nabavkom, Ugovorni organ će u naredom budžetskom periodu pokrenuti novu  nabavku usluga.

 

10) Krajnji rok za dostavu ponuda ( datum, mjesto i vrijeme):

16.02.2018. do 12 časova

 

JU „KULTURNI CENTAR TREBINJE“

TREBINJE

Ul. Trg palih boraca, 1

89101 Trebinje

E-mail: ktcpravnasluzba@gmail.com

Telefon: 00387 070 311 555

Tel/faks: 00387 070 311 555

 

11) Ugovorni organ formira komisiju koja će po prijemu svake ponude istu evaluirati i predložiti zaključenje ugovora ili odbijanje ponude, zavisno od kavliteta prispjele ponude i raspoloživosti budžetskih sredstava.

 

12) Kontakt osoba: Dejan Bodiroga,

Broj telefona; 00387 070 311 555;