ОТВОРЕНА ИЗЛОЖБА „МИСЛИТИ ЦРТЕЖОМ“

27.06.2024 | 22:02

Галерија Културног центра Требиње

Вечерас је у галерији Културног центра Требиње отворена изложба под називом „Мислити цртежом“ чији су аутори академски сликари Марија Шавија, Павле Јововић, Саво Пековић и Марк Герард Броган .

Током трајања изложбе организовано је предавање „Разговори о цртежу“ са темом „Умјетничка стратегија на примеру стратегије цртања“. Разговор је водио Саво Пековић.

Професор Пековић каже да је цртеж дисциплина која је старија од писане ријечи и да ми, заправо, мислимо цртежом.

„Ми когнитивно смислимо шта хоћемо, моторички, тј. руком изведемо оно што хоћемо, али сад имамо повратну варијанту да та моторика буде део тог когнитивног дела и да нам враћа целу ситуацију на почетак. Тако се, заправо, развија цртеж. Цртеж није вештина цртања, као што обично мислимо, него је вештина размишљања. И у томе је лепота цртежа. Можете само да осетите нешто и да то своје осећање нацртате, а не нешто друго“, казао је Пековић.

Изложба „Мислити цртежом“ биће отворена до 10. јула у галерији Културног центра Требиње.

***

Tonight in the gallery of Cultural Centre Trebinje was opened an exhibition under the name “Misliti crtezom”, authored by academic painters: Marija Savija, Pavle Jovanovic, Savo Pekovic and Mark Gerard Brogan.

During the exhibition was organized a lecture “Razgovori o crtezu” on the subject “Artistic strategy on the example of the strategy of drawing” The lecture was led by Savo Pekovic.

Professor Pekovic says that the drawings a discipline older than written word and that we actually think with a drawing

“We cognitively think what we want, motor, by hand do what we want, but now we have a reverse variant that that motoric part be a part of a cognitive part and brings that whole situation to the beginning. In that way drawing is developed. Drawing is not a drawing skill, as we usually think, it is a thinking skill. That is a beauty of drawing. You can feel something and draw what you feel, not something else” said Pekovic

Exhibition “Misliti crtezom” will be opened until 10th of July in the gallery of Cultural Centre Trebinje.

Душка Ђајић
Фото: Јован Видаковић

 

Pretraga

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.